Firmaet er en personlig drevet advokatvirksomhed, der er underlagt advokatsamfundets etiske regler, forpligtelser og tilsyn.

Vi har professionel advokatansvarsforsikring, der dækker vores rådgivning med en dækning på 5 mil. kr. pr. skade, men ingen rådgiver har haft erstatningskrav mod sig.beder Jer foretage en indbetaling.

Vi vil som udgangspunkt bede om et aconto beløb ved sagens opstart samt løbende bede om aconto indbetalinger, så vores tid er dækket indtil sagens afslutning.

Særligt i forhold til forbrugere er det nødvendigt med en skr. bekræftelse af aftalen om levering af juridisk rådgivning.

 

Derfor bruges ordrebekræftelsen nedenfor, hvor den bestilte opgave beskrives, og som du bedes bekræfte modtagelsen af. Medmindre ordren er afgivet ved bekræftelse af et tilbud og eller vilkår allerede er tydeligt aftalte. Vores aftalevilkår er som følger:

A F T A L E B R E V

Nedenstående aftale er indgået mellem

Advokat Lars Ole Jensen

Og

XXX

Med henvisning til vores aftale tillader jeg mig herved at sende dette aftalebrev, som indeholder advokatfirmaets almindelige betingelser i forbindelse med samarbejdet med vores klienter, idet de gældende regler fra Advokatrådet anbefaler, at der skriftligt oplyses om:

  1. De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at modtage.
  2. Størrelsen af vores honorar, hvis det ikke er muligt at oplyse et fast honorar, skal der oplyses, hvordan honoraret beregnes, herunder gives et begrundet overslag. Skulle honoraret afvige væsentligt fra det oplyste, skal I orienteres herom, så tidligt som muligt. I skal tillige orienteres om muligheden for evt. dækning af mit salær via forsikringsselskab eller det offentlige.
  3. De evt. udlæg, sagen forventes at have, herunder afgifter til det offentlige.

Vi ser herefter frem til at bistå Dem med juridisk rådgivning på nedenstående vilkår:

Definition af opgaver

Det er aftalt, at vores opgave bl.a. er:

Assistance og repræsentation af dig i forbindelse med…..

Sagsbehandling

Undertegnede er ansvarlig for sagens behandling. Dele kan udføres af andet personale.

I vil løbende blive orienteret, når der er nyt i sagen samt modtage kopi af de bilag, vi modtager i sagen.

Korrespondance og udkast til dokumenter vil fortrinsvis blive sendt pr. e-post, mens eventuelle originaldokumenter sendes med traditionel post.

Såfremt De ikke ønsker, at vi benytter e-post, eller hvis De ønsker at breve sendes personligt/fortroligt, bedes dette meddelt os. Der vil i så fald blive afregnet særskilt herfor i form af medgået tidsforbrug og porto.

Honorar og betaling

Med mindre der udtrykkeligt er indgået anden aftale, fastsættes vores honorar på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår:

  • Det anvendte tidsforbrug
  • Opgavens kompleksitet
  • Sagens økonomiske betydning
  • Det ansvar, der er forbundet med at løse opgaven
  • Om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres
  • Det opnåede resultat

Ved honorarfastsættelsen indgår følgende timetakst:

2.000,00 kr. + moms = 2.500,00 kr.                                      

Der tages forbehold for en regulering af satserne hvert år den 1. januar eller efter løsning af en igangværende opgave, hvilket i så fald fremgår af hjemmesiden.

Der er aftalt indbetaling af aconto …..  

IBAN                LT773250041186477267

BIC                   REVOLT21

Evt. tinglysningsafgift eller retsafgifter opkræves, når de skal betales/indberettes.

Bestilles der yderligere arbejde, afregnes der efter timetaksten og der vil løbende blive opkrævet et passende aconto beløb til dækning af arbejdets udførelse.

Som udgangspunkt betales der ikke særskilt for følgende:

For sædvanlig kopiering, scanning og telefonomkostninger.

Div. udlæg til gebyrer, afgifter, betaling for hel-/halvoffentlige ydelser og attester, transport, kost og evt. logi m.v. der vurderes nødvendige for arbejdets udførelse, viderefaktureres til klienten uden tillæg udover moms.

Kørsel debiteres i 2023 med kr. 3,51 pr. kilometer + moms = kr. 4,39.

Undtagelsesvist eller i særlige situationer ved aftale om standardydelser, kan det aftales, at betalingsbetingelserne er netto kontant ved modtagelse af faktura.

Sager afregnes á conto lejlighedsvis, månedligt eller ved kvartalsudløb, medmindre sagen afsluttes inden. Afregningen vil indeholde en angivelse af de opgaver, vi har udført eller henvise til ordrebekræftelsen.

Andre forhold

Jeg har efter vores kontakt undersøgt, om min bistand til dig måtte indebære en interessekonflikt eller risiko for en sådan i forhold til andre af vore klienter eller øvrige habilitetskonflikter, hvilket ikke ses at være tilfældet.

Ansvar

Vi har en lovpligtig advokatansvarsforsikring hos HDI Danmark, som dækker for vores rådgivning vedrørende retsforhold i Danmark. Forsikringsdækningen for advokatansvar er på 5.000.000 kr. og lovpligtig garantisum udgør tilsvarende 5.000.000 kr. For erhvervsrådgivning er vores dækning på 10.000.000 kr.  Vores ansvar er begrænset til disse beløb, men vi har mulighed for konkret at forhøje vor forsikringsdækning, såfremt dette måtte ønskes.

Mail

Såfremt I ønsker dette kan vi aftale, at en del af vor kommunikation kan ske pr. e-mail. Vær dog opmærksom på, at advokatfirmaet på nuværende tidspunkt ikke kan kryptere e-mails, som fremsendes. Jeg forudsætter derfor, at I er indforstået med, at også informationer af fortrolig karakter udveksles via e-mail, og at udvekslingen, som følge af den manglende kryptering, kan være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger som følge af denne form for kommunikation kommer til andres kundskab.

Databeskyttelse

Klienten giver hermed udtrykkeligt samtykke til, at rådgiveren kan behandle personoplysninger i forbindelse med løsning af opgaven / varetagelsen af klientens interesser. Klienten bekræfter hermed at have læst og accepteret afsnittet om databeskyttelse på vores hjemmeside

https://advokatkbh.dk/lovpligtig-information/databeskyttelse/

Samtykket kan til enhver tid kaldes tilbage, hvorved samarbejdet ophører. Sletning af allerede behandlet personoplysninger, vil følge de til enhver tid gældende regler på området.

Klager

Hvis du ønsker at klage over honoraret eller behandlingen af din sag, kan du klage til

Advokatnævnet

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Det koster 500 kr. at klage. Læs mere om fremgangsmåden på

https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/vil-du-klage/

Vi vil naturligvis gerne have en dialog omkring utilfredsheden, men det er ikke et krav for at indsende en klage.

Advokat Lars Ole Jensen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Er der kommentarer eller spørgsmål til nærværende aftalebrev, hører jeg gerne herom snarest.

Klienten bekræfter ved afkrydsning og underskrift at have læst og accepteret aftalevilkårene for klientforholdet.

___ Ja, Lars Ole Jensen Advokatfirma må kontakte mig pr. mail og tlf.

___ Ja, Lars Ole Jensen Advokatfirma må behandle mine data elektronisk og opbevare dem i henhold til gældende regler på området, herunder udveksle disse med andre virksomheder/myndigheder som led i almindelig sagsbehandling for at varetage mine interesser som klient i firmaet.